Άσκηση συντακτικής αναγνώρισης μετοχών (2)


Α.        Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις μετοχές στις παρακάτω προτάσεις:

  1.  Ὀλίγοι ὄντες ἐνίκησαν.
  2. Ἦλθε ἔχων ναῦς (= πλοία) ὀλίγας.
  3.  Ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθε λυπούμενος.
  4.  Ὁ σῴζων τὴν πατρίδα μεγάλην τιμὴν ἔχει.
  5.  Ἀλέξανδρος ἀπέστειλεν Ἀμύνταν τοὺς ἐχθροὺς διώξοντα.
  6.  Ἐγὼ τὸ πρᾶγμ’ εἰμὶ τοῦτο δεδρακώς .
  7. Ἐλάχιστοι οἱ τὰ ἄριστα γιγνώσκοντες.
  8.  Οἱ ἱππεύοντες ἐν ἀσφαλείᾳ στρaτεύονται.
  9.  Ἡ ὁδὸς ἡ ἄγουσα εἰς ἀρετὴν μακρά ἐστι.
  10.  Παρεσκευάζοντο (= έκαναν προετοιμασίες ) ὡς πολεμήσοντες.

Β.     Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις μετοχές στις παρακάτω προτάσεις:

  1. Οἱ μὴ χρώμενοι τοῖς καιροῖς οὐκ εὖ πράττουσι.
  2. Ἀναγνούς Κῦρος τὴν ἐπιστολήν συλλαμβάνει Ὀρόνταν.
  3. Μίσει τοὺς κολακεύοντας, ὥσπερ τοὺς ἐξαπατῶντας.
  4. Ἥρπαζον οἱ Πέρσαι ὡς ἤδη πάντα νικῶντες.
  5. Οἱ τιθέμενοι τοὺς νόμους εἰσίν οἱ ἀσθενεῖς ἄνθρωποι.
  6. Τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτός ἐλέγετο ἡ συμφορά
  7. Ξενοφῶν ᾐσθάνετο χαλεπῶς φέροντας τοὺς στρατιώτας.
  8. Κατηγοροῦσι τινες ἡμῶν ὡς οὐκ ὀρθῶς βουλευομένων.
  9. Οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐπύθοντο τῆς Πύλου κατειλημμένης.
  10. Στρατιάν πολλήν ἦγεν ὡς βοηθήσων βασιλεῖ.
  11. Ἀποφαίνουσι τοὺς φεύγοντας πάλαι πονηρούς ὄντας.
  12. Τοιαύτῃ κεχρημένος συμφορᾷ τούτου βελτίων εἰμί πολίτης.
  13. Oἱ Ἀθηναῖοι παρεσκευάζοντο ὡς πολεμήσοντες .
  14. Τοὺς φίλους εὐργετοῦντες καὶ τοὺς ἐχθροὺς δυνήσεσθε κολάζειν
  15. Τὸν Κροῖσον ἀνεβίβασε ἐπὶ τὴν πυρήν, βουλόμενος εἰδέναι εἴ τις δαιμόνων ῥύσεται
  16. Παῖς, ὁ πρεσβύτερος παρὼν ἐτύγχανεν
  17. κροασάμενοι τῆς ἀπολογίας τότε ἤδη ψηφίζεσθε
  18. Μιλτιάδης ἀπέπλεε ὁπίσω χρήματα Ἄθηναίοισι φέρων
  19. Ναυμαχίας δὲ πρὸς σελήνην γενομένης, τέτταρας τριήρεις λαμβάνει ὁ Γοργώπας.

This site is protected by wp-copyrightpro.com