Ασκήσεις: Οι πλάγιες πτώσεις ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί

Να επισημάνετε τις πλάγιες πτώσεις και να αναγνωρίσετε  τον συντακτικό τους ρόλο.

ΓΕΝΙΚΗ: τόπου, χρόνου, αιτίας,
αναφοράς, ποσού
ΔΟΤΙΚΗ τόπου, χρόνου, αιτίας,
αναφοράς, ποσού, τρόπου/μέσου    /οργάνου
ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ:τόπου, χρόνου, αιτίας,
αναφοράς, ποσού, τρόπου.

1.    Ἡ μὲν μήτηρ ἀπῆλθε, Κῦρος δὲ κατέμενε καὶ αὐτοῦ ἐτρέφετο.
2.    Ἕκτῳ δὲ ἔτει Σαμίοις καὶ Μιλησίοις πόλεμος ἐγένετο περὶ Πριήνην.
3.    Τοσαύτῃ σπουδῇ καὶ προθυμίᾳ τότ’ ἐχώρουν.
4.    Νῦν δὲ ζηλῶ σε καὶ μακαρίζω τῆς εὐδαιμονίας.
5.    Tούτους μὲν οὖν ἔγωγε καὶ πάνυ οἰκτίρω τῆς ἄγαν χαλεπῆς νόσου.
6.    Oἱ δ’ ἐπὶ τοῦ τείχους, καὶ θέρους καὶ χειμῶνος ἐταλαιπωροῦντο.
7.   Θεμιστοκλέα τῶν μεγίστων δωρεῶν ἠξίωσαν
8.    Καὶ ὁ μὲν Πολύτροπος μαχόμενος αὐτοῦ ἀποθνήσκει
9.    Ἔκτῳ δὲ ἔτει Σαμίοις καὶ Μιλησίοις πόλεμος ἐγένετο.
10.     Διαφέρει τὰ σώματα σχήμασιν. (ως προς τα σχήματα)
11.     Ὑμεῖς καὶ χρήμασι καὶ τιμαῖς τούτων ἐπλεονεκτεῖτε.
12.     Οἰκίαν ᾠκοδόμηκεν Ἐλευσῖνι.
13.     Ὡπλισμένοι δὲ πάντες ἦσαν θώραξι, κράνεσι, μαχαίραις.
14.     Ἅπας ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος φύσει καὶ νόμοις διοικεῖται.
15.    Δερκυλίδας τοσούτῳ διέφερεν εἰς τὸ ἄρχειν τοῦ Θίβρωνος.
16.   Oἱ μὲν δὴ ταῦτἀκούσαντες πολλῇ σπουδῇ τὰ παρηγγελμένα ἔπραττον
17.    Διαφέρει γυνὴ ἄνδρὸς τὴν φύσιν
18.     Ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τὰς πάσας μίαν καὶ εἴκοσι.
19.     Ἀπέχει ἡ Γάζα τῆς θαλάσσης εἴκοσι μάλιστα σταδίους.
20.     Διὰ ταύτης τῆς χώρας οἱ Ἕλληνεςἐπορεύθησαν ὀκτὼ σταθμούς.
21.     Ἐπὶ τελευτῇ τοῦ βίου τοῦ Περικλέους, κλοπὴν αὐτοῦ κατεψηφίσαντο.
22.    Οἱ μὲν νέοι τοῖς τῶν πρεσβυτέρων ἐπαίνοις χαίρουσιν, οἱ δὲ γεραίτεροι ταῖς τῶν νέων τιμαῖς ἀγάλλονται.

 

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com