Γενική Κατηγορηματική. Θεωρία Ασκήσεις


 

Γενική
κατηγορηματική
:
   Όταν το κατηγορούμενο είναι ουσιαστικό, μερικές φορές
δεν τίθεται σε ονομαστική πτώση, σύμφωνα με τον κανόνα,
αλλά σε γενική που ονομάζεται γενική κατηγορηματική και δηλώνει:
 

ΕΙΔΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
    
   α)  Κτητική (γενική κατηγορηματική κτητική)
           Ὁ ἀγρός ἐστι Τιμοξένου (= ανήκει στον
Τιμόξενο).
    β)  Διαιρετική.
           Ἀγησίλαος ἦν τῶν στρατηγῶν (= ένας από τους στρατηγούς).
    γ) Ύλης  ή περιεχομένου
    Ὁ στέφανός ἐστι χρυσοῦ (= φτιαγμένος από χρυσό).
    δ)  Ιδιότητας (γνώμες, πράξεις, χαρακτήρα, διαστάσεις)
          Πολλοὶ ἦσαν τῆς αὐτῆς γνώμης (= είχαν την ίδια γνώμη).
    ε)  Αξίας
          Ὁ σίτος ἦν ταλάντου (= άξιζε ένα τάλαντο).
Σημείωση: Η χρήση της γενικής κατηγορηματικής (εκτός από τη γενική της
ύλης/περιεχομένου  είναι πολύ συχνή στη νεοελληνική γλώσσα:
— Αυτό το σπίτι είναι του Νίκου (γενική κατηγ. κτητική)
— Ο Κώστας είναι της ομάδας μπάσκετ (γενική κατηγ. διαιρετική)
— Οι πολύχρωμες  μπότες είναι της
μόδας (γενική κατηγ. ιδιότητας)
— Αυτή η σοκολάτα είναι των δύο ευρώ (γενική κατηγ. Αξίας)
Εξάσκηση στη γενική κατηγορηματική
1.  Να βρεις το
είδος της γενικής κατηγορηματικής στις  προτάσεις:
α. Ἡ Ζέλεια ἐστι τῆς Ἀσίας
β. Ὁ παῖς ἐστι δέκα ἐτῶν
γ. Θουκυδίδης ἐστί τῶν Ἀλιμουσίων
δ. Οὗτος ἐπιφανοῦς πατρός ἦν
ε. Αἱ οἰκίαι ἦσαν πλίνθων
στ. Ὁ Καλλίου οἶκος ἐλέγετο  εἶναι  ἑκατόν
ταλάντων
ζ. Το δίς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρός σοφοῦ
η. Ἡ σωφροσύνη τῶν μεγίστων ἀγαθῶν ἐστι
θ. Καλοῦ πατρός πέφυκα
ι. Το τεῖχος εἴκοσι ποδῶν ἦν
2.   Να εντοπίσεις τις  λέξεις σε γενική και να επισημάνεις τη συντακτική τους χρήση:
   •            Ἱπποκράτης ὅδε ἐστὶ τῶν ἐπιχωρίων (= ένας από τους ντόπιους). 
   •            Ἀλκιβιάδης ἦν ἐτῶν ὡς τεσσαράκοντα. 
   •           Οἱ τελευταῖοι στρατιῶται κατέβαινον σκοταῖοι (= με το σκοτάδι) εἰς τὸ πεδίον. 
   •          Θεμιστοκλῆς ἀπέθανεν φαρμάκῳ ἑκών (= με τη θέληση του).
   •       Τὸ  Ἀλεξάνδρου ὄνομα μέγιστον ηὔξατο (= ώστε να γίνει μεγάλο). 
   •           Τὸ τῆς πόλεως τεῖχος κτίζεται ὑψηλόν.
1.       Να προσδιορίσετε το είδος της γενικής κατηγορηματικής:

a.       Ἡ ἡγεμονία ἐστὶ τῆς πόλεως.
b.      Ἑρμοκράτης ἦν τῶν στρατιωτῶν.
c.       Ἡ γέφυρα ἐγένετο λίθων.
d.      Ἐνταῦθα ὑπῆρχεν οἶνος πέντε ἐτῶν.
e.      Κίμων ἦν γένους παλαιοῦ καὶ εὐκλεοῦς.
f.        Σόλων ἦν τῶν ἑπτὰ σοφῶν.
g.       Ἡ Λακεδαίμων τῆς Πελοποννήσου ἐστί.
h.      Οὗτος ὁ ἀγρὸς πεντήκοντα μνῶν ἐστί.
i.        Τὸ μὲν ἐπιτιμᾶν (= οι επικρίσεις, οι κατηγορίες) ἐστι παντός, τὸ δ’ ὀρθῶς συμβουλεύειν ἐστὶ σώφρονος.
j.       Ἦν δὲ οὗτος τῶν ἀμφὶ Μίλητον στρατευσάντων.

2.     Να μεταφέρετε στην αρχαία Ελληνική τις προτάσεις:

a.      Ο Κύρος βγήκε (ἐξῆλθε) από τα ανάκτορα τη δεύτερη μέρα.
b.      Ο Σωκράτης ήταν ένας από τους φιλοσόφους.
c.       Το σπίτι ήταν φτιαγμένο με πλίνθους.
d.      Αυτός ο ναός είναι από ξύλα.

 

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com