Εξάσκηση στο Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο

  1. Ὁ λιμὴν ἔγεμε πλοίων. ἔγεμε= γέμισε από
  2. Κλέαρχος ὠφέλει τοὺς Ἕλληνας
  3. Φίλιππός φαίνεται ἀξιόπιστος
  4. Ἀγησίλαος οὐ ἐφείδετο χρημάτων οὐ ἐφείδετο= δεν τσιγκουνευόταν
  5. Ὁἀνὴρ ὠνομάζετο σοφιστής.
  6. Ἐν Ἀθήναις οἱ γονεῖς τοὺς παῖδας διδάσκουσιν.
  7. Ἡἐπιβουλὴἐδόκει δήλη
  8. Ἐπολέμει τοῖς ΘηβαίοιςΚλέαρχος
  9. Ὁ δὲ τόπος Ἀρμενία ἐκαλεῖτο
  10. Πολλοὶ τῶν πολιτῶν ἐξεμάνθανον τέχνην
  11. Ταῦτα νομίζεται ἆθλα
  12. Λυκοῦργον θαυμάζω καὶ σοφὸν ἡγοῦμαι.
  13. Σὺ ἐκβήσει σοφός.
  14. Οὗτος ἔπεμπεν ἱππέα τῷ βασιλεῖ
  15. Οὐκ ἀπέβητε δίκαιοι
  16. Ὅς πίστιν ἔχει, ἀμάχητον δύναμιν ἔχει. (Ὅς=όποιος, ἀμάχητον = ακατανίκητη)
  17. Σὺτυγχάνεις ἐπιστήμων τούτων.
  18. Πορευόμενοι δὲ πρὸς Κόρινθον ἐγγὺς τοῦ Ἰσθμοῦ ἐστρατοπεδεύσαντο.
  19. Γηράσκω ἀεὶ πολλὰ διδασκόμενος.
  20. Τὸ χωρίον ὑπῆρχεν ὀχυρόν.
  21. Στρατιῶταί τινες ἐτελεύτησαν εὐθὺς. ἐτελεύτησαν=πέθαναν
  22. ὉἈγησίλαος δίωκε ἐκείνους.
  23. Οἱἵπποι φρουσιν τοὺς καρποὺς ἐκ τοῦ ἀγροῦ.
  24. Ἡμεῖς ἔφυμεν γυναῖκες
  25. Οὐδεὶς ἐγένετοσοφός.
  26. Ἡμεῖς καθορῶμεν πολλούς ἀνθρώπους
  27. Τοῖς ὅρκοις ἐμείνατε ὑμεῖς
  28. Ἀχίτωνδιατελεῖς.
  29. Οὗτοι ἤσθοντο τῆς κραυγῆς. ἤσθοντο= άκουσαν / αντιλήφθηκαν
  30. Βλάπτει τὸν ἄνδρα θυμός
  31. Πολλὰ ἀγαθὰ οἱ θεοὶ παρέχουσιν τοῖς άνθρώποις.
  32.     Δίωκε δόξαν καὶ ἀρετήν. 
  33. Οὗτοι πεφύκασιν ἀγαθοί
  34. Οἱ στρατηγοὶ ἐδίδοσαν (=έδιναν) τοῖς στρατιώταις  μισθὸν καὶ σῖτον.
  35. Ἄνθρωπος ὤν μέμνησο (= να θυμάσαι) τῆς κοινῆς τύχης. 
  36. Δημοσθένης οὐκ ἒλαχε τοιχοποιός.
  37. Αυτοί κληθήσονται νομοθέται.
  38. Σύ μόνος ὑπάρχεις ἀθάνατος.
  39. Οἱ πατέρες ἡμῶν Μήδων ἐκράτησαν (= νίκησαν). 
  40.   Ἀλκιβιάδης  ᾐρέθη στρατηγός. (ᾐρέθη=εξελέγη)
  41. Πελοπίδας ἐγέμισε τὴν ναῦν ξύλων (τὴν ναῦν =το καράβι )
  42. Ἀθηναῖοι ἐδίδασκον τοὺς παῖδας μουσικήν.
  43. Ἐγὼ εἴρηκα ὑμῖν τὴν ἀληθείαν (εἴρηκα = έχω πει
  44. Ἐρωτᾶ  Ἀριστείδης τὸν Σωκράτην τοῦτο.
  45. Ἡμεῖς παρέχομεν σῖτον αὐτοῖς (Εμείς δίνουμε τροφή σ’ αυτούς)
  46.   Οὗτος κατέστη εὐεργέτης.
  47.    Περικλῆς ἔδωκεν πέντε δραχμὰς τῷ Κλεάρχῳ.
  48.    Μιλτιάδης  ἐχειροτονήθη στρατηγός.

Συνδετικά ρήματα

  •  το ρήμα εἰμί και όσα έχουν παραπλήσια σημασία, δηλαδή τα συνώνυμά του: γίγνομαι, καθίσταμαι (= γίνομαι, ὑπάρχω, τυγχάνω (= τυχαίνει να είμαι), διατελώ (= είμαι συνεχώς), ἔφυν (= γεννήθηκα), πέφυκα (= είμαι από τη φύση μου), ἀποβαίνω (= φαίνομαι), ἐκβαίνω (= γίνομαι)
  •   τα προχειριστικά ρήματα (αυτά που σημαίνουν εκλογή): αἱροῦμαι (= εκλέγω, εκλέγομαι), χειροτονῶ (= εκλέγω με ανάταση του χεριού), χειροτονοῦμαι, λαγχάνω (= τυχαίνω), ἀποδείκνυμι (=διορίζω, καθιστώ), ἀποδεικνύομαι
  •  τα δοξαστικά ρήματα: νομίζω, ἡγοῦμαι (=νομίζω), κρίνω, ὑπολαμβάνω, φαίνομαι, δοκῶ (=φαίνομαι)
  •  τα κλητικά ρήματα: καλῶ, καλοῦμαι, λέγω, λέγομαι, ὀνομάζω, ὀνομάζομαι, προσαγορεύω (= ονομάζω), προσαγορεύομαι

 Προσοχή: μπορεί να συναντήσετε ένα συνδετικό ρήμα σε άλλο χρόνο  εκτός του ενεστώτα  και να δυσκολευτείτε να το αναγνωρίσετε (και επειδή δεν έχετε ακόμη εξοικείωση με άλλους χρόνους και επειδή  δεν έχετε διδαχθεί ορισμένους χρόνους ή παθητική φωνή ή  ανώμαλα ρήματα. ) Εστιάστε λοιπόν στο θέμα του.

καθίσταμαι

εμί

πάρχω

τυγχάνω

διατελ

φυν

πέφυκα

ποβαίνω

κβαίνω

αρομαι

χειροτονομαι

νομίζομαι

φαίνομαι

δοκ

καλομαι

νομάζομαι

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com