ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ Γ΄ ΚΛΙΣΗ


ΕΞΑΣΚΗΣΗ     ΣΤΗ   Γ΄    ΚΛΙΣΗ
1.     Σας  δίνονται 10 ονόματα στην ονομαστική ενικού. Μπορείτε να σχηματίσετε τη γενική ενικού, χωρίς καμία βοήθεια;
                           ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ           ΓΕΝΙΚΗ
  1.            Κύκλωψ
  1.            Κέκροψ
  1.             Πέλοψ
  1.             σκνίψ
  1.             χάλυψ
  1.              λέβης *
  1.               φλέψ
  1.             χάλιξ
  1.            θώραξ
  1.             σάλπιγξ
2.    Με οδηγό τον πίνακα των καταλήξεων της γ΄κλίσης να βάλετε τα ακόλουθα ουσιαστικά στις κατάλληλες πτώσεις (Τα σημειωμένα με αστερίσκο * είναι  ακόμη αδίδακτα. Ωστόσο, όποιος έχει έμπνευση και κέφι, ας τα  επιχειρήσει!):
(Στην παρένθεση
δίνεται η γενική ενικού, για να βρείτε το θέμα ή τα 2 θέματα)
ο              *  (ὁ λέωνλέοντος)        τῶν       *      (ὁ
ἱερεύς-ἱερέως)
τῶν       *   (ὁ λέων -λέοντος)          τὴν                (ἡ τέρψις- τέρψεως)
τὸν             (ὁ  πίναξ -πίνακος)         τοῖς               (ὁ
μάντις)
τοῖς          (ὁ
ἰμάς-ἰμάντος)               τῇ                  (ἡ φύσις-φύσεως)
τὸν       *   (ὁ χειμών- χειμῶνος)     τὰς                 (ἡ κτῆσις-κτήσεως)
τοῦ                (ὁ κῆρυξ)                    τοῖς         *   (ὁ ἐλέφας-ἐλέφαντος)
Προσοχή: 
Τα σύμφωνα τ, δ, θ, ν και σ,  εάν
βρεθούν πριν από την κατάληξη -σι της δοτικής πληθυντικού, αποβάλλονται:
π.χ.
τοῖς χειμῶν-σι=
τοῖς χειμῶσι,  τοῖς πατρίδ- σι=
τοῖς πατρίσι
 τοῖς βέλεσ-σι=
τοῖς βέλεσι
 Τα διπλόθεμα φωνηεντόληκτα ις-έως ονόματα, όπως πόλις τῆς πόλεως είναι όλα θηλυκά.
          
                                                       
               

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com