ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ


 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ
ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ
ΕΚΦΕΡΕΤΑΙ
 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΩΣ
ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ
ἐάν, ἄν, ἢν
εἰ,
Από ρήματα οποιασδήποτε σημασίας
Yποτακτική
Oριστική
Eυκτική
Επιρρηματικός
προσδιορισμός
της υπόθεσης
Εναντιωματικές παραχωρητικές
εἰ /ἐὰν/ἂν/ἢν καὶ
καὶ εἰ, κεἰ
καὶ ἄν, κἄν,
καὶ ἤν, καὶ ἐὰν
οὐδ’ εἰ, μηδ’ εἰ
οὐδ’ ἐὰν/ἂν/ἤν,
μηδ’ ἐὰν/ἂν/ἢν
Από ρήματα οποιασδήποτε σημασίας
Oριστική ή Ευκτική
Yποτακτική
Επιρρηματικός
προσδιορισμός
της εναντίωσης/
παραχώρησης
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ
ὅτι
ὡς
διότι
ἐπεὶ
ἐπειδὴ
εἰ (υποθετική αιτιολογία)

Από
ρήματα οποιασδήποτε σημασίας κυρίως από ρήματα ψυχικού πάθους

Εγκλίσεις προτάσεων κρίσης
(οριστική, δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική)

Ευκτική του πλάγιου λόγου
Επιρρηματικός
προσδιορισμός
της αιτίας
εάν εισάγεται με το εἰ:
Υποκείμενο σε απρόσωπες εκφράσεις ψυχικού πάθους
ΤΕΛΙΚΗ
ἵνα (μὴ)
ὅπως (μὴ)
ὡς (μὴ)
Από ρήματα οποιασδήποτε σημασίας, κυρίως ρήματα κίνησης
Yποτακτική
(με ή χωρίς το ἄν)
Oριστική
ιστορικού χρόνου
Eυκτική
του πλάγιου λόγου
Επιρρηματικός
προσδιορισμός
του σκοπού
ΣΥΜΠΕΡΑ
ΣΜΑΤΙΚΕΣ
ὥστε
ὡς
ἐφ’ ᾧ
ἐφ’ ᾧτε
Από ρήματα οποιασδήποτε σημασίας
Eγκλίσεις προτάσεων κρίσης
Eυκτική
του πλάγιου  λόγου
Aπαρέμφατο
Επιρρηματικός
προσδιορισμός
του συμπεράσματος/
αποτελέσματος
ΧΡΟΝΙΚΗ
Xρονικούς
συνδέσμους ή χρονικές εκφράσεις
Xρονικά επιρρήματα
Eμπρόθετες αναφορικές εκφράσεις
   πρίν
Από ρήματα Οποιασδήποτε σημασίας
 οριστική,
ευκτική
υποτακτική
απαρέμφατο
Επιρρηματικός
προσδιορισμός
του χρόνου
ΑΝΑΦΟΡIKΗ
αναφορικά επιρρήματα
αλλά και αντω
νυμίες.
Προσοχή: ὅς, οὗ, ὅπου, ὅθεν, ὁπόθεν, ἔνθα, ἔνθεν μετά αό τελεία ή άνω τελεία =κύρια
πρόταση
Από ρήματα οποιασδήποτε σημασίας
όπως και οι αναφορικές
ονοματικές.
Επιρρηματικός
προσδιορισμός
τόπου, τρόπου,
 χρόνου,
ποσού κ.λ.π.

                                                            
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΛEΞEIΣ
ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ
EIΣAΓOYN ΠEPIΣΣOTEPA AΠO ENA EIΔH ΔEYTEPEYOYΣΩN ΠPOTAΣEΩN
ΛEΞH
ΕIΔH
ΠPOTAΣEΩN ΠOY EIΣAΓEI
ὅτι
ειδικές, αιτιολογικές
ὡς
ειδικές, πλάγιες
ερωτηματικές, αιτιολογικές, τελικές,
συμπερασματικές, χρονικές, αναφορικές
ἐπεί,
ἐπειδὴ
αιτιολογικές, χρονικές
ὅτε,
ὁπότε
αιτιολογικές, χρονικές
ὅπως
πλάγιες ερωτηματικές,
τελικές, αναφορικές,
ενδοιαστικές (ὅπως μὴ)
εἰ
υποθετικές, πλάγιες
ερωτηματικές, αιτιολογικές
ἐάν, ἄν, ἢν
υποθετικές, πλάγιες ερωτηματικές
αναφορικές
αντωνυμίες

αναφορικά επιρρήματα
αναφορικές, πλάγιες
ερωτηματικές
                             

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com