ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ


ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ
ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ
ΕΚΦΕΡΕΤΑΙ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ  ΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΣ  ΡΟΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΗ
ὅτι
(αντικειμενική κρίση)
ὡς
(υποκειμενική κρίση)=ότι τάχα
Oριστική

Δυνητική οριστικήΔυνητική ευκτική
Ευκτική του πλάγιου λόγου

1.
Aντικείμενο σε ρήματα:
λεκτικά, γνωστικά, δεικτικά, αισθητικά
2.
Yποκείμενο σε απρόσωπα ρήματα ή απρόσωπες
εκφράσεις ανάλογης σημασίας
3.
Eπεξήγηση σε δεικτική αντωνυμία ή σε άλλον όρο
ENΔOIAΣTIKΗ
μή, ὅπως μὴ
(φόβος μήπως γίνει κάτι ανεπιθύμητο)
μὴ οὐ
(φόβος μήπως δε γίνει κάτι επιθυμητό)

 

ΥποτακτικήΕυκτική του πλάγιου λόγου

1.
Aντικείμενα σε
ρήματα:
φόβου, υποψίας, δισταγμού, ανησυχίας
2.
Yποκείμενα σε
απρόσωπες εκφράσεις ανάλογης σημασίας
3.
Eπεξηγήσεις σε
δεικτική αντωνυμία ή σε άλλον όρο
ANAΦΟΡΙΚΗ
Εισάγονται: με αναφορικές αντωνυμίες:
ὅς, ἥ, ὅ
ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ (ο οποίος ακριβώς)
ὅστις, ἥτις, ὅτι (όποιος, ο οποίος)
ὁπότερος, -α,-ον (όποιος από τους δύο)
ὅσος, -η, -ον
οἷος, οἷα, οἷον (τέτοιος που)
ὁποῖος, ὁποῖα, ὁποῖον (όποιας λογής)
ἡλίκος, ἡλίκη, ἡλίκον (όσο μεγάλος)
ὁπηλίκος, ὁπηλίκη, ὁπηλίκον (όσο μεγάλος)
ὁποδαπός, ὁποδαπή, ὁποδαπόν (από τον τόπο που)
οριστική, δυνητική οριστική,
δυνητική ευκτική και με ευκτική του πλαγίου λόγου, όταν εξαρτώνται από ρήματα
ιστορικού χρόνου,
β) όταν είναι προτάσεις επιθυμίας
με υποτακτική, ευχετική ευκτική, προστακτική· με ευκτική του πλαγίου λόγου,
όταν εξαρτώνται από ρήματα
ιστορικού
χρόνου
.
  1. Υποκείμενο
   ρήματος (όχι απρόσωπου)
  2.  Αντικείμενο
  3. Κατηγορούμενο
  4. Παράθεση
  5. Επεξήγηση
  6. Επιθετικός
   προσδιορισμός
ΠΛAΓIΑ EPΩTHMATIKΗ
OΛIKHΣ AΓNOIAΣ

Οριστική
Δυνητική οριστική

Δυνητική ευκτική

Απορηματική υποτακτική

Ευκτική του

πλάγιου λόγου

1.
Αντικείμενα σε
ρήματα:
ερωτηματικά, γνωστικά, λεκτικά, δεικτικά, σκέψης, φροντίδας, απόπειρας,
προσοχής
2.
Yποκείμενα σε
απρόσωπα ρήματα ή απρόσωπες εκφράσεις ανάλογης σημασίας
3.
Eπεξηγήσεις σε
δεικτική αντωνυμία ή σε άλλον όρο
Mονομελείς:
εἰ, ἐάν, ἄν, ἢν

Διμελείς:
εἰ – ἢ
πότερον(-α) – ἢ
εἴτε – εἴτε
MEPIKHΣ AΓNOIAΣ
Eρωτηματικές αντωνυμίες ή ερωτηματικά επιρρήματαAναφορικές αντωνυμίες ή αναφορικά επιρρήματα

 

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com