ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

 
 ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Παρατακτικοί σύνδεσμοι
 ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΟΜΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

α) Συμπλεκτικοί: και,
ούτε, μήτε
.
β) Διαζευκτικοί: ή, ή-ή, είτε, είτε-είτε, είτε-ή.
γ) Αντιθετικοί: αλλά, παρά, όμως, ωστόσο, ενώ, αν και, μόνο
(που), μα
(χρησιμοποιείται κυρίως στον προφορικό λόγο), εντούτοις,
μολαταύτα, εκεί που, (κι) έπειτα, εξάλλου, μάλιστα.

δ) Συμπερασματικοί: λοιπόν, ώστε, άρα, έτσι, που, έπειτα,
τότε, ύστερα, επομένως.

 Υποτακτικοί σύνδεσμοι :
ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΑΝΟΜΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ


α) Ειδικοί: ότι, πως, που.
β) Χρονικοί: όταν, σαν, ενώ, καθώς, κάθε που, αφού, αφότου,
πριν (να), μόλις, προτού, προτού, ώσπου, ωσότου, όσο που, εφόσον, άμα, εκεί που
(= μόλις), ευθύς ως.
γ) Αιτιολογικοί: επειδή, αφού, καθώς, διότι, μια και, μια που.
δ) Υποθετικοί: αν, εάν, (άμα, σαν).
ε) Τελικοί: να, για να.
στ) Αποτελεσματικοί: ώστε, ώστε να, έτσι που, που, (για
να).
ζ) Διστακτικοί ή ενδοιαστικοί: μη(ν), μήπως.
η) Εναντιωματικοί / παραχωρητικοί: αν και,
μολονότι, μόλο που, παρ’ όλο που, και που, και ας, και αν, και αν ακόμη, ακόμη
και αν, έστω και αν, παρ’ ότι,
ενώ, και που, και ας
 

 


                          

This site is protected by wp-copyrightpro.com