Άσκηση Εμπέδωσης στην Απρόσωπη Σύνταξη


 

 Αποτέλεσμα εικόνας για παιδί που διαβάζει
 Α. Να εντοπίσετε απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις και να υπογραμμίσετε το υποκείμενό τους. (Για τυχόν άγνωστες λέξεις, συμβουλευτείτε το σχολικό Λεξικό της αρχαίας ελληνικής)
1.     Οὐ θέμις ἐστί ήμῖν φεύδεσθαι. 
2.     Χρή τούς πολίτας πακούειν τούς νόμους.
3.      Δοκε τ Αθην τιμωρεσθαι τος μνηστήρεσι.
4.     Ἔστι καιρός τος Σπαρτιάταις τόν πόλεμον ρξαι
5.     Προσήκει τῷ ἀδερφῷ ἀγαπᾶν καί στέργειν τόν ἀδερφόν .
6.     Προσήκει   ἡμῖν ἐνθυμεῖσθαι τάς ἀρετάς τῶν προγόνων.
7.     Οἱ Λακεδαιμόνιοι βούλονται διαμένειν ἐν  τῷ  χωρίῳ .
8.     Ἀνάγκη ἐστί περί τῆς πόλεως σωτηρίαν μάχεσθαι.  
9.     Ἔδοξε τοῖς στρατηγοῖς τό στράτευμα συναγαγεῖν
10.   Καί γάρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τόν ἀγαθόν ἄνδρα καί φιλόπατριν.
11.     Ἔξεστιν (= είναι δυνατό)  ὑμῖν πιστά (=ἐγγυήσεις)  λαβεῖν. 
12.     Τοῖς Ἕλλησι δεῖ τόν νόμον διατάττειν.
13. Ἠγγέλθη (=αναγγέλθηκε) Περικλεῖ ὅτι Μέγαρα ἀφέστηκε(στασίασαν, αποστάτησαν).
14.      Φανερόν ἐστι ὅτι οἱ ἄνθρωποι οὐ ἁμαρτάνουσιν.
15.        Ὄφελος ἡμῖν κεῖσθαι (= να θεσπιστούν) νόμους.  
16.         Ἐδόκει (= Φάνηκε καλό) τῇ νεότητι ἐπεξιέναι(= να κάνουν έξοδο).
17.        Τοῖς φαύλοις ἐνδέχεται τά τυχόντα πράττειν.
18.          Χρή σε παρακαλεῖν τούς παρόντας μάρτυρας.
Β. Να μεταφέρετε στα Αρχαία Ελληνικά τις παρακάτω προτάσεις:
 
1.     Νομίζω ότι κανείς Θεός δεν είναι κακός.
2.     Είναι φυσικό   να είναι ο θάνατος κοινός.
3.     Είναι ωραίο να λέμε την αλήθεια.
4.     Φάνηκε καλό στους στρατιώτες να αποτρέψουν τον κίνδυνο έτσι.
5.     Η πειθαρχία είναι μητέρα της ευτυχίας.

Φάνηκε καλό = Ἐδόκει, Θεός=Δαίμων , είναι φυσικό = εἰκός ἐστι, κανείς= οὐδείς,
έτσι = οὕτως, ωραίο= καλόν, ευτυχία

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com