ΕΝΟΤΗΤΑ 8Η «Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ», ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Pin en Fenómenos Neturales / linda Nieve

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ  ΣΤΗΝ  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8Η «Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ»

«Aeneas
Flees Burning Troy», Federico Barocci,  1598,

Πεδίο:
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Τάξη:
Γ΄ Γυμνασίου

Θεματική  Ενότητα:  8Η  «Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ»

Τίτλος
Σεναρίου
: « Παρατηρώ, συνδυάζω, μεταφράζω »

Εφαρμογή
του σεναρίου στην τάξη

Εκτιμώμενη χρονική διάρκεια: 3-4  διδακτικές ώρες

1 ώρα επεξεργασία του κειμένου στο εργαστήριο πληροφορικής και προσχέδιο απαντήσεων στο φύλλο  εργασίας

1 ώρα τελική επεξεργασία και παρουσίαση των φύλλων εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή

1 ώρα (ολομέλεια)  αυτοαξιολόγηση.

Περίληψη

Η παρούσα διδακτική πρόταση επιχειρεί να ενεργοποιήσει την παρατηρητικότητα και τη συνθετική  και κριτική ικανότητα των μαθητών, προκειμένου να κατανοήσουν το κείμενο της 8ης ενότητας  αυτενεργώντας. Με οδηγό τα φύλλα εργασίας και την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε οι μαθητές προτρέπονται  να αναγνωρίσουν τις συντακτικές δομές του κειμένου, να αξιοποιήσουν το λεξιλογικό του πλούτο,  να εντοπίσουν τα βασικά θεματικά του κέντρα, να παράξουν μετάφραση και εν τέλει να είναι σε θέση ομαδοσυνεργατικά να αξιολογήσουν την πιστότητα και την επιτυχία της.

Σκεπτικό

        Το σκεπτικό της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης στηρίζεται στο γεγονός ότι η διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο υλοποιείται κατά κανόνα σε οριοθετημένο πλαίσιο, που απαιτεί την προσεκτική παρακολούθηση, την εστίαση σε συγκεκριμένα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, τα οποία παρουσιάζονται σε κάθε ενότητα, την καταγραφή και απομνημόνευση της μετάφρασης, την παθητική μάλλον παρά συμμετοχική παρουσία του μαθητή. Η παραδοσιακή διδασκαλία δεν αξιοποιεί τις δημιουργικές δυνάμεις του μαθητή, το γλωσσικό του ένστικτο, την παρατηρητικότητα και την συνθετική του ικανότητα . Ο μαθητής μαθαίνει το κείμενο. Δεν κατακτά το κείμενο. Προσλαμβάνει τη νέα πληροφορία, αλλά δεν την ανακαλύπτει.  Οι βασικοί άξονες της παραδοσιακής διδασκαλίας είναι: ανάγνωση του κειμένου, ερωτήσεις κατανόησης, λεξιλογικές παρατηρήσεις και εντοπισμός άγνωστων λέξεων και γλωσσικών δομών, με τη βοήθεια του παράπλευρου πίνακα του σχολικού βιβλίου, λεπτομερής συντακτική εξομάλυνση, καταγραφή της μετάφρασης. Συχνά, και λόγω των εξεταστικών απαιτήσεων, παραγκωνίζεται είτε το ιδεολογικό φορτίο του κειμένου, είτε το μορφοσυντακτικό  και πάντως για την οικονομία του χρόνου, ο εκπαιδευτικός αναγκάζεται να παραδίδει έτοιμο το κείμενο, αντί να ενθαρρύνει τους μαθητές να το προσπελάσουν μόνοι τους.

Με την παρούσα διδακτική πρόταση επιχειρείται η προοδευτική σύλληψη του νοήματος του κειμένου, η παραγωγή  της μετάφρασης  μετά από παρατήρηση, οργάνωση των επί μέρους στοιχείων του κειμένου και  δημιουργικό διάλογο μεταξύ των μελών της ομάδας.

  Η Ενότητα 8η «Ο σεβασμός προς τους γονείς» προσφέρεται για εναλλακτική μέθοδο διδασκαλίας, καθώς πρόκειται για αφήγηση ομαλή και γραμμική, χωρίς περίπλοκα συντακτικά σχήματα. Το σενάριο αυτό προτείνεται ως μια εναλλακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία του μαθήματος, με την αξιοποίηση  των Τ.Π.Ε. με σκοπό να σπάσει τη μονοτονία της δασκαλοκεντρικής παράδοσης, να θερμάνει το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα και -σε μια ευτυχή κατάληξη-  να βελτιώσει το κλίμα και την επικοινωνία μεταξύ τους.

 Αναλυτικότερα, με την υλοποίησή του επιδιώκονται οι ακόλουθοι επιμέρους στόχοι:

Στόχοι

Γνωστικοί:

 • Να έρθουν σε επαφή με ένα συναισθηματικά φορτισμένο ρητορικό λόγο, ο οποίος αξιοποιεί μια μυθική ιστορία προς επίρρωση των επιχειρημάτων του.
 • Να εντοπίσουν τις 2 κεντρικές ιδέες του κειμένου: 1. σεβασμός προς τους γονείς= απαράβατη ηθική υποχρέωση 2. οι θεοί βοηθούν τους ενάρετους ανθρώπους.
 • Να διαπιστώσουν με απτά παραδείγματα  την συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και την επιβίωση αυτούσιων αρχαιοελληνικών γλωσσικών δομών και να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους.
 • Να ανακαλέσουν στη μνήμη τους διδαχθείσες ενότητες και να ελέγξουν την αφομοίωσή τους:

–      Κλίση συνηρημένων ρημάτων- Κατηγοριοποίησή τους σε τάξεις. (ενότητα 3η  &  4η )

–      Ανώμαλα Παραθετικά  επιθέτων (ενότητα 2η )

–      Παραγωγή ομόρριζων  λέξεων

 • Να προετοιμαστούν για τη διδασκαλία επόμενων σχολικών ενοτήτων:

–      Ειδικές προτάσεις (ενότητα 9η )

Κριτικός γραμματισμός

    (Σε σχέση με τον κόσμο, τις στάσεις, τις αξίες, τις πεποιθήσεις)

Επιδιώκεται οι μαθητές:

–    Να μελετήσουν το συγκεκριμένο αρχαίο κείμενο, που  προβάλλει τις ηθικές αξίες του αρχαίου κόσμου:

 • Το σεβασμό προς τους γονείς και κατ΄ επέκταση προς την πόλη και την πατρίδα.
 • Τη συλλογική ευθύνη του πολίτη απέναντι σε καταστάσεις ανηθικότητας σε οικογενειακό αλλά και ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο.
 • Το γεγονός ότι οι ηθικές αξίες της εποχής δεν εξαντλούνται στον ηθικό νόμο, αλλά αποτυπώνονται και στον γραπτό.

Μαθησιακοί:

–    Να εκτιμήσουν την δυνατότητά τους να συνεργάζονται και τα οφέλη της ομαδικής εργασίας.

–    Να αναπτύξουν τεχνικές πρόσληψης και κατανόησης του αρχαιοελληνικού κειμένου με την

     ελάχιστη βοήθεια του διδάσκοντα

–    Να οριοθετούν και να προγραμματίζουν το χρόνο τους στο δεδομένο χρονικό πλαίσιο.

 

Παιδαγωγικοί

Επιδιώκεται οι μαθητές:

–        Να συνηθίσουν να συνεργάζονται ισότιμα και δημοκρατικά πειθαρχώντας στους κανόνες που θέτει η ομάδα.

–        Να ψηλαφίσουν τη  διαδραστική συνεργασία με τα μέλη μιας ομάδας.

–        Να εξασκηθούν να αποδέχονται τη διαφορετική άποψη και να την επεξεργάζονται, ώστε να την αξιοποιούν για τη διαμόρφωση της δικής τους γνώμης.

–        Να πειραματιστούν σε καταστάσεις  λήψης κοινών αποφάσεων.

–        Να ενισχύσουν τη δυνατότητά τους να επιχειρηματολογούν, για να τεκμηριώσουν την άποψή τους.

–        Να μυηθούν σε δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης

   Σε σχέση με τους νέους γραμματισμούς

Επιδιώκεται οι μαθητές:

–        Να εξοικειωθούν περισσότερο με την αναζήτηση και την επιλογή της πληροφορίας σε ένα ελεγχόμενο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

–        Να εξασκηθούν  στην καταγραφή και την παρουσίαση της εργασίας τους σε ηλεκτρονική μορφή.

–        Να πειστούν ότι υπάρχει τρόπος να αξιοποιούν το διαδίκτυο δημιουργικά και ως εργαλείο μάθησης και όχι ως δεξαμενή έτοιμων λύσεων, στην οποία συχνά αναζητούν τη μετάφραση και γραμματική –συντακτική ανάλυση του κειμένου.

Παρουσίαση της πρότασης

Θεωρητικό πλαίσιο

  Το παρόν σενάριο στηρίζεται στις αρχές της διερευνητικής μάθησης σύμφωνα με τις θεωρίες του εποικοδομητισμού και της γνωστικής ψυχολογίας (Piaget,  Bruner, Vygotsky) για τη μάθηση, σύμφωνα με τις οποίες στην εκπαιδευτική πράξη ο μαθητής μπορεί και ωφελεί να οικοδομεί τη γνώση με διερευνητική διαδικασία μέσα στο περιβάλλον της ομάδας και με τη βοήθειά της. Στο πλαίσιο αυτό ο  μαθητής καλείται να αναζητήσει πληροφορίες και να επιλέξει μεταξύ αυτών τις  σύμφωνες με τα ζητούμενα, να οργανώσει και να ταξινομήσει ιδέες και χαρακτηριστικά βάσει συγκεκριμένων κάθε φορά κριτηρίων, να διατυπώσει τελικά συμπεράσματα. Έτσι, καθώς  ο ίδιος  εμπλέκεται στη διερευνητική – ανακαλυπτική διαδικασία καλλιεργεί πνευματικές ιδιότητες (αναλυτική, συνθετική και κριτική σκέψη)  και κοινωνικές ιδιότητες (συνεργατικότητα, διαλλακτικότητα, διαπραγμάτευση, ανοχή)

Η αποτελεσματικότητα της διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης ενισχύεται από την ομαδοσυνεργατικότητα. Ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες δημιουργεί το κατάλληλο κοινωνικό περιβάλλον που επιτρέπει στους μαθητές να μαθαίνουν μέσω της  συμμετοχής και της αλληλεπίδρασης. Η ομαδική εργασία δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να έλθουν αντιμέτωποι σε  με διαφορετικές απόψεις (ως προς την νοηματική απόδοση του κειμένου και τη μετάφραση) για το ίδιο θέμα και να διατυπώνουν τη δική τους με επιχειρήματα, να συσκέπτονται και να συνθέτουν, να καταλήγουν σε μια κοινής αποδοχής απόφαση.

Η χρήση των Τ.Π.Ε. ενισχύει τις δυνατότητες της ομαδικής εργασίας. Αποτρέπει την δασκαλοκεντρική πρακτική και κινητοποιεί το μαθητή. Το τελικό προϊόν της εργασίας που τίθεται στην κρίση της ολομέλειας, βασίζεται σε  αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας, κατά τις οποίες οι μαθητές συνθέτουν τα κείμενα – προϊόντα τους γνωρίζοντας εκ των προτέρων  ότι αυτά θα διαβαστούν ενώπιόν τους, θα αξιολογηθούν, θα σχολιαστούν σε ένα υπαρκτό επικοινωνιακό πλαίσιο και σε πραγματικό κοινό χρόνο, αντίθετα με την αξιολόγηση που πραγματοποιεί  ο εκπαιδευτικός μόνος στον δικό του χώρο και εκθέτει στους μαθητές ως μια τετελεσμένη και αδιαπραγμάτευτη κατάσταση. Επιπλέον, το συνεργατικό προϊόν επιφορτίζει τον μαθητή με την ευθύνη της ομάδας του και  προσδοκάται ότι αυτό θα αποτελέσει ένα ιδιαίτερο κίνητρο για σοβαρή και μεθοδική εργασία.

Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο  

Το παρόν σενάριο εντάσσεται στο πλαίσιο της συστηματικής διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας της Γ΄ Γυμνασίου.  Η επιλεγμένη ενότητα έχει οργανωθεί βάσει των σκοπών και των στόχων των Προγραμμάτων Σπουδών για την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και παράλληλα επιδιώκει την καλλιέργεια και νέων γραμματισμών.

Οργάνωση Τάξης

Οι μαθητές εργάζονται στο σχολικό εργαστήριο Η/Υ χωρισμένοι σε 6 τετραμελείς ομάδες. Οι ομάδες ανά δύο θα έχουν κοινό φύλλο εργασίας. Συνιστάται η δημιουργία ανομοιογενών ομάδων, αφού ζητηθεί όμως και ληφθεί στον δυνατό βαθμό υπόψη και η προτίμηση των μαθητών.

Προβλέπονται οι ρόλοι:

 • του Πρακτικογράφου, για την καταγραφή των διαφορετικών απόψεων της ομάδας
 • του Γραμματέα για την καταγραφή των τελικών απαντήσεων της ομάδας στο φύλλο εργασίας
 • του Χειριστή του Η/Υ
 • του Εκπροσώπου της ομάδας, για την επικοινωνία με το διδάσκοντα και την παρουσίαση της τελικής εργασίας

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:

Τα βασικά  στοιχεία αναγνώρισης των Δευτερευουσών προτάσεων, εισαγωγή, ρήμα εξάρτησης, εκφορά, συντακτικός ρόλος, έχουν ήδη παρουσιαστεί από τη 2η  κιόλας ενότητα του σχολικού βιβλίου και συστηματικά στη διδασκαλία υπενθυμίζεται η θεωρία, όπου το κείμενο το επιτρέπει, ώστε οι μαθητές να έχουν ήδη εξοικειωθεί  με  τη συντακτική ορολογία. Αυτό είναι αναγκαίο, γιατί ο ορισμός θεμάτων επιβάλλει τη λεπτομερή  συντακτική ανάλυση κάθε κειμένου της ενότητας και κυρίως γιατί η κατάκτηση της θεωρίας  (Συντακτικό- Γραμματική) θεμελιώνεται στη συστηματική επανάληψη. Επίσης, η Ειδική πρόταση έχει ήδη διδαχτεί στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ωστόσο, με τα συγκεκριμένα φύλλα εργασίας δεν είναι Γνωστικά Προαπαιτούμενη η θεωρία βασικών στοιχείων Δευτερευουσών προτάσεων.

Ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε.

Απαιτείται  (κυρίως για λόγους οικονομίας χρόνου και όχι τόσο λόγω δυσκολίας στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων)

–      εξοικείωση  των μαθητών σε ικανοποιητικό βαθμό με την πλοήγηση στο διαδίκτυο και σε ελεύθερα διαδικτυακά λογισμικά και με τη χρήση φυλλομετρητή.

–      απαραίτητη η γνώση δημιουργίας,  αποθήκευσης και μεταφοράς αρχείων με φορητά μέσα αποθήκευσης.

(Για τα τεχνικά αυτά θέματα μπορεί να έχει γίνει προετοιμασία από πριν.)

Υλικοτεχνική υποδομή

– η εφαρμογή γίνεται στο εργαστήριο Πληροφορικής και κάθε ομάδα πρέπει να έχει στη διάθεσή της έναν τουλάχιστον Η/Υ με δυνατότητα πλοήγησης στο Διαδίκτυο και σε ελεύθερα διαδικτυακά λογισμικά.

Mεθοδολογία της διδασκαλίας

– Διερευνητική μάθηση

– Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

– Ομαδοσυνεργατική μέθοδος

– Φύλλα εργασίας  (φύλλο 1   ,   Φύλλο 2  , Φύλλο 3  )

Ανά δύο οι ομάδες έχουν κοινό φύλλο εργασίας.

-Δημιουργία συλλογικού έργου

  Eργαλεία- πηγές που θα χρησιμοποιηθούν

 • Φυλλομετρητής (διαδίκτυο) για την έρευνα -συλλογή στοιχείων από το διαδίκτυο και για την αυτοαξιολόγηση της εργασίας τους.
 • Το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου (Microsoft Word)
 • Ο Διαδικτυακός τόπος: http://apps.lexigram.gr/

Δραστηριότητες και υλικό που θα παραχθεί από αυτές

Τα προϊόντα τα οποία θα προκύψουν από τις δραστηριότητες των ομάδων είναι:

-Τα συμπληρωμένα φύλλα εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή.

Τρόπος παρουσίασης του υλικού

Μετά την ολοκλήρωση κάθε φύλλου εργασίας, κατά την 4η ώρα,  στην ολομέλεια  γίνεται παρουσίαση του τελικού προϊόντος των ομάδων από τους εκπροσώπους κάθε ομάδας. Οι άλλες ομάδες μπορούν στη φάση αυτή να κρατούν σημειώσεις, να συγκρίνουν με τις δικές τους εργασίες, να σχολιάσουν ή να προτείνουν διορθώσεις ή προσθήκες. Με την ολοκλήρωση της αυτοαξιολόγησης γίνεται συνολική παρουσίαση του υλικού  και στο εξής εκτυπώνεται και βρίσκεται στη διάθεση των μαθητών και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου στο πεδίο : ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ρόλος του διδάσκοντα

Ο καθηγητής ενεργεί καθοδηγητικά και συμβουλευτικά σε όλα στάδια της εφαρμογής του σεναρίου. Σχεδιάζει τη σύνθεση των ομάδων εργασίας, αναθέτει τους ρόλους στα μέλη τους ανάλογα με τις απαιτήσεις του φύλλου εργασίας και την ικανότητα ανταπόκρισης κάθε μαθητή σε αυτές.  Εποπτεύει  και ενθαρρύνει διακριτικά την εργασία κάθε ομάδας, δίνει διευκρινίσεις όπου χρειάζεται, διευκολύνει σε τυχόν τεχνικές δυσκολίες και συντονίζει την παρουσίαση των εργασιών κάθε ομάδας. Κατά την ολομέλεια συμμετέχει στην αξιολόγηση των τελικών προϊόντων, εξηγεί τα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης που εφαρμόζει, και επιβραβεύει τους μαθητές για την προσπάθεια και τη συνεργατικότητα. Προτρέπει τους μαθητές να μιλήσουν για την εμπειρία της ομαδοσυνεργατικής εμπειρίας,

 

Ρόλος των μαθητών

Οι μαθητές καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες σε ποικίλες πηγές, στο σχολικό βιβλίο και στον διαδικτυακό τόπο, ,να τις αξιολογήσουν και να τις χρησιμοποιήσουν κριτικά για να καταλήξουν στη δημιουργία κειμένου λόγου. Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας συζητούν, ανταλλάσουν ιδέες και σκέψεις, διατυπώνουν προτάσεις και στηρίζουν με επιχειρήματα τις θέσεις τους. Συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν τόσο μέσα στα όρια της ομάδας τους και με το ρόλο που έχει αναλάβει ο καθένας, αλλά και κατά την τελική αξιολόγηση στην ολομέλεια επικοινωνούν  με τις άλλες ομάδες καθώς το τελικό προϊόν μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο αν διαφορετικές ομάδες εγκρίνουν το προϊόν της δικής τους ομαδικής  εργασίας και μόνο αν θεωρήσουν δημοσιεύσιμη την εργασία στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Αξιολόγηση των μαθητών και του έργου τους

Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη δύο κυρίως παραμέτρους. Η πρώτη αφορά τα προϊόντα των ομαδικών εργασιών των μαθητών, τα οποία αξιολογούνται στο τέλος κάθε φάσης σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί από την αρχή και ανάλογα με το είδος του προϊόντος (μετάφραση, γραμματικές ασκήσεις, συντακτική ανάλυση) και τους στόχους κάθε δραστηριότητας. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται σε συνεργασία με τους μαθητές. Η δεύτερη παράμετρος  αφορά την εκτίμηση της ανταπόκρισης των μαθητών στην ίδια την διαδικασία: βαθμό κινητοποίησης, συμμετοχή, επικοινωνία, αποτελεσματικότητα και γίνεται από τον διδάσκοντα.

Δραστηριότητες  των μαθητών

Η εφαρμογή του σεναρίου αρχίζει αφού προηγουμένως οι μαθητές έχουν χωριστεί σε ομάδες εργασίας  4 ατόμων, έχουν ανατεθεί ρόλοι στα μέλη κάθε ομάδας Έχει επίσης  προηγηθεί στοιχειώδης ενημέρωση και προετοιμασία των μαθητών για τη διαδικασία και τις φάσεις της.

Έχουν ήδη από προηγούμενη ημέρα επισκεφθεί τον διαδικτυακό τόπο lexigram, και έχουν κάνει μια σύντομη περιήγηση.  Η κάθε ομάδα κάνει ένα προσχέδιο σε πρόχειρο απαντητικό φύλλο. Στη συνέχεια συμπληρώνει το φύλλο εργασίας, μετά από συζήτηση και συνεργασία.

Στο τέλος κάθε φύλλου εργασίας οι εργασίες προβάλλονται στην ολομέλεια της τάξης, όπου γίνεται σχετική συζήτηση και κριτικός σχολιασμός των παρουσιάσεων.

 

Σημείωση:

–      Ευελιξία σεναρίου μαθήματος : Το σενάριο μαθήματος μπορεί να  βασιστεί μόνο στο 1ο φύλλο εργασίας και να υλοποιηθεί σε μία διδακτική ώρα. Για το λόγο αυτό δεν έχει οριστεί σε κάθε φύλλο εργασίας η χρονική προθεσμία συμπλήρωσής του, η οποία , εξάλλου, μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις μαθησιακές δυνατότητες των μαθητών μας.

 

Κριτική

       Το σενάριο υλοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2013 στην  Γ΄ τάξη Γυμνασίου  από τμήμα με χαμηλές επιδόσεις στα Αρχαία Ελληνικά. Κατά γενική ομολογία, ξάφνιασε ευχάριστα τους μαθητές  και κέντρισε το ενδιαφέρον τους. Στο φύλλο εργασίας 1 οι απαντήσεις των μαθητών ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικές, στα φύλλα 2 και 3 ήταν λιγότερο, και οι μαθητές χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο από τον προβλεπόμενο.  Ορισμένοι μαθητές που συνήθως παρέμεναν αμέτοχοι  συμμετείχαν ενεργητικά στη διδακτική διαδικασία και έδειξαν μεγάλη ωριμότητα κατά την αυτοαξιολόγηση και εκτίμηση της προσπάθειας των άλλων ομάδων. Εκφράστηκε δε η επιθυμία να εφαρμοστεί η μέθοδος και σε άλλες διδακτικές ενότητες.

Οι δυσκολίες που προέκυψαν συνδέονται κυρίως με τη διαχείριση του χρόνου και τους όρους λειτουργίας του εργαστηρίου της Πληροφορικής.

 1. Ο χρόνος ήταν μεν αρκετός, ώστε να παρουσιαστούν οι εργασίες όλων των ομάδων, αλλά χρειάστηκε να διατεθεί μία  επιπλέον ώρα  στην τάξη, προκειμένου να γίνει πιο ουσιαστική κριτική των εργασιών και να συζητηθεί το σκεπτικό, με το οποίο κατέληξαν στη σύνταξη της μετάφρασης, καθώς και τα διλήμματα που αντιμετώπισαν.
 2. Η υλοποίηση του διδακτικής προϋπέθετε τη χρήση σχολικού εργαστηρίου, πράγμα που αποτέλεσε  παράγοντα αστάθειας λόγω εξωτερικών παραγόντων (κακή σύνδεση που προκάλεσε σχετικό εκνευρισμό και αποσυντόνισε την τάξη) και χρονική απόσταση μίας εβδομάδας μεταξύ 3ης και 4ης διδακτικής ώρας, λόγω έλλειψης διαθέσιμων ωρών στο εργαστήριο. Επίσης, η υλοποίηση του σεναρίου  προκάλεσε σχετική καθυστέρηση στην περαίωσή της διδακτέας ύλης, (με την παραδοσιακή πρακτική διδασκαλίας απαιτούνταν μόλις 2 ώρες) επιφέροντας προβλήματα συντονισμού της ύλης με τα υπόλοιπα τμήματα.

    Βιβλιογραφία

  – Επιμορφωτικό Υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, Γενικό Μέρος, Πάτρα  Μάρτιος 2013.

  – Επιμορφωτικό Υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης  Επιμόρφωσης, Ειδικό Μέρος, Πάτρα Νοέμβριος 2010

  – Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό, Τόμος Β, Ειδικό Μέρος , ΠΕ02 Φιλόλογοι, Φεβρουάριος 2012

   -Ματσαγγούρας, Γ.Η. (2001). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρης.

   -Κουτσογιάννης, Δ. (2007). Ψηφιακές πρακτικές γραμματισμού των εφήβων. Θεσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Διαθέσιμο στο http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/ict/teens/index.html

   -Νικολαϊδου Σ. & Γιακουμάτου Τ. (2001), Διαδίκτυο και διδασκαλία. Αθήνα: Κέδρος.

  – Χοντουλίδου, Ε. Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας, στο Γλωσσικός Υπολογιστής,  http://www.komvos.edu.gr/periodiko/periodiko1st/thematikes/print/3/index.htm

 -Κατσαρού Ελ. (2011), Πολυγραμματισμοί και πολυτροπικότητα: δύο θεωρίες παραγωγής νοήματος. Οι επιστημολογικές καταβολές τους και οι συνεπαγωγές τους για τη διδασκαλία στο Μάριος Α. Πουρκός και Ελένη Κατσαρού (επιμ.), Βίωμα, μεταφορά  και πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην επικοινωνία, την εκπαίδευση, τη μάθηση, τη γνώση. Θεσ/νίκη, Νησίδες,σ. 403-426

   -Χουρμουζιάδης Γ.Χ., 2002,   Εμείς και οι αρχαίοι,  σε Οι χρήσεις της αρχαιότητας από το νεοελληνικό πολιτισμό : Επιστημονικό Συμπόσιο  (14-15 Απριλίου 2000),  Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας,  εκδόσεις Κατάρτι.

This site is protected by wp-copyrightpro.com